Publiskojamā informācija

Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu

Vidējā termiņa darbības stratēģija

No 2019.gada līdz 2021.gadam 

No 2023.gada līdz 2025.gadam (izstrādes stadijā)

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

2018.gads          2019.gads          2020.gads          2021.gads          2022.gads

        

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par I., II. un III.ceturksni

2023.gads I.ceturksnis          2023.gads II.ceturksnis          2023.gads III.ceturksnis 

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

2017.gads          2018.gads          2019.gads          2020.gads          2021.gads          2022.gads

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu


Saimnieciskai darbībai finansējums no valsts vai pašvaldības budžeta nav saņemts. 

Atalgojuma politikas principi

Informācija par organizatorisko struktūru

Informācija par īpašuma struktūru

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 100% apmērā ir Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrība. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. 

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiems


SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" nav saņēmusi un veikusi ziedojumus (dāvinājumus)

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši likuma "Par sabiedriskajiem pakalpojumu regulatoriem" 27.panta otrajai daļai.

Valdes nolikums

Valdes locekļu atalgojums

Atalgojuma apmēru valdes locekļiem nosaka Dalībnieks ar savu lēmumu. 

Atalgojums (Bruto) no 2023.gada 1.jūnija, atbilstoši 2023.gada 9.jūnija dalībnieku sapulces lēmumam Nr.5 (protokols Nr.38): valdes priekšsēdētājam - 2499.00 EUR.

Informācija par valdes locekļiem

Informācija par iepirkumiem