Aktuāli

Uzņēmums iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu Valmieras novada Burtnieku un Kocēnu apvienībā

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr.44103096618, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, 2024.gada 19.aprīlī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra lēmuma Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika. 

Piedāvātie tarifi laika posmam no 2024.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 30.jūnijam varētu stāties spēkā no 2024.gada 1.jūlija. 

Piedāvātie tarifi no 2025.gada 1.jūlija varētu stāties spēkā 2025.gada 1.jūlijā.


Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar virszemes notekūdeņu finansējuma izmaiņām un ūdenssaimniecības pakalpojumu darbības zonas samazināšanos.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības  tarifa projektu lietotājs var  SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, katru darba dienu no plkst.9:00 – 12:00 un no plkst.13:00 – 16:00, iepriekš sazinoties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu, t:20217455, e-pasts:birojs@siakks.lv. 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, e-pasts:birojs@siakks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Valmieras novada pašvaldība (Nr.LV90000043403) izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” vakanto valdes locekļa amatu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” organizē iedzīvotājiem ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumus.

Obligātās prasības valdes locekļa kandidātiem:

Papildus prasības attiecībā uz nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un izpratni valdes locekļa amatam:

Nepieciešamās kompetences:

Mēneša atlīdzība (bruto): 1678,- EUR

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes locekļa atlases un novērtēšanas process sastāvēs no 2 (divām) kārtām un to īstenos  konkursa nominācijas komisija. Intervijas tiks organizētas klātienē.

Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no aicinājuma saņemšanas dienas iesniegt sagatavotu prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” svarīgākajām prioritātēm un priekšlikumiem to īstenošanai (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2024.gada 13.maijam (ieskaitot) nosūtīt pieteikuma dokumentus elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@valmierasnovads.lv vienā sūtījumā ar norādi “Konkursam uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBA” valdes locekļa amatu”.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

- pašvērtējumu par valodas zināšanām,

- pēdējo 10 gadu laikā vadīto kolektīvu darbinieku skaitu,

- būtiskāko informāciju par uzņēmuma darbības jomu,

- Pretendenta atbildību, pienākumus un nozīmīgākos sasniegumus amatā,

- kontaktinformāciju atsauksmju ievākšanai par Pretendenta darbu attiecīgajā uzņēmumā (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.);

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Ar atklātā konkursa nolikumu un tā 1.Pielikumu var iepazīties Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: www.valmierasnovads.lv sadaļā Pašvaldība/Darba piedāvājumi.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Valmieras novada pašvaldība.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: pasts@valmierasnovads.lv (ja vēlaties, lai Valmieras novada pašvaldība pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

Pielikumā:

Ar 2024.gada 1.maiju jauns siltumapgādes tarifs Valmieras novada Kocēnu ciematā

Ar 2024.gada 1.maiju apstiprināts jauns centralizētās siltumapgādes tarifs Valmieras novada Kocēnu ciemā - 69.52 EUR/MWh bez PVN

Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā cenu izmaiņām.

Ar lēmumu iespējams iepazīties Latvijas vēstnesī:

https://www.vestnesis.lv/op/2024/62.DA13 

Valmieras novada Kocēnu apvienības un Burtnieku apvienības ciematos tiks veikta  centralizētās ūdensapgādes rezervuāru un maģistrālo ūdensvadu tīklu dezinfekcija 

SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" informē, ka laika posmā no 2024.gada 18.marta līdz 20.martam tiks veikta ūdens rezervuāru un maģistrālo ūdensvada tīklu dezinfekcija. Plānoto darbu veikšanas grafiks:                                                                                                                       » Bērzaine 19.03.2024. no plkst.10:00-17:00                                                            » Burtnieki 20.03.2024. no plkst.08:30-13:00                                                            » Dikļi 18.03.2024. no plkst.12:30-17:00                                                            » Ēvele 20.03.2024. no plkst.12:00-15:00                                                            » Ēveles skola 20.03.2024. no plkst.13:00-15:00                                                                                                                        » Jeri 19.03.2024. no plkst.14:00-17:00                                                            » Kocēni 19.03.2024. no plkst.10:00-17:00                                                            » Lizdēni 20.03.2024. no plkst.11:00-13:00                                                            » Matīši 19.03.2024. no plkst.13:00-18:00                                                            » Penči 20.03.2024. no plkst.10:00-12:30                                                            » Rencēni 20.03.2024. no plkst.11:00-15:00                                                            » Rubene 19.03.2024. no plkst.08:00-17:00                                                            » Rūpnieki 19.03.2024. no plkst.15:00-18:30                                                            » Vaidava 18.03.2024. no plkst.10:00-17:00                                                            » Vecate 20.03.2024. no plkst.08:00-11:30                                                            » Zilaiskalns 19.03.2024. no plkst.11:00-15:00
Norādītajā laikā iespējamas ūdens padeves pārtraukumi, spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās.Sagatavojiet ūdens rezerves! Ūdens sistēmas dezinfekcijā izmantosim ūdeņraža pārskābi jeb peroksīdu, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt.Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Uzņēmums iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Valmieras novada Burtnieku ciemā, Rubenes ciemā, Kocēnu ciemā, Vaidavas ciemā, Zilākalna ciemā un apdzīvotā vietā "Penči"

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr.44103096618, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, 2023.gada 29.decembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza  siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.  

Piedāvātais tarifs stātos spēkā ar 2024. gada 1. maiju.

 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar vidējā lietotājiem nodotā siltumenerģijas daudzuma izmaiņām, elektroenerģijas, degvielas, darba samaksas, kredīta procentu, pamatlīdzekļu nolietojuma un citām izmaksu izmaiņām kopš 2020. gada, kā arī siltumapgādes pakalpojumu darbības zonas paplašināšanos.

 

Šobrīd Burtnieku ciemā un apdzīvotā vietā “Penči”, Burtnieku pagasts, Valmieras novads SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” piemēro siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kas apstiprināts ar Valmieras novada domes 2023.gada 31.augusta lēmumu Nr.397 (protokols Nr.12, 14.§) “Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Valmieras novada Burtnieku pagasta apdzīvotā vietā “Penči” un Burtnieku ciemā”.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu lietotājs var Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 iepriekš sazinoties ar SIA "Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu pa tālruni 20217455 vai e-pastu: birojs@siakks.lv. 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, birojs@siakks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv divdesmit dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Ar 2024.gada 1.janvāri stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Kocēnu un Burtnieku apvienībā

Ar 2024.gada 1.janvāri stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Kocēnu un Burtnieku apvienības teritorijā.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2023. lēmumu Nr.135 (prot. Nr.47, 1.p.) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem".

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

spēkā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim:

spēkā no 2025.gada 1.janvāra:


Ar lēmumu iespējams iepazīties šeit.

Valmieras novada pašvaldība (Nr.LV90000043403) izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” vakanto valdes locekļa amatu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumus.

Obligātās prasības valdes locekļa kandidātiem:

Papildus prasības attiecībā uz nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un izpratni valdes locekļa amatam:

zināšanas finanšu resursu pārvaldīšanā un administrēšanā;

Nepieciešamās kompetences:


Mēneša atlīdzība (bruto): 1500,- EUR

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes locekļa atlases un novērtēšanas process sastāvēs no 2 (divām) kārtām un to īstenos  konkursa nominācijas komisija. Intervijas var tikt organizētas gan klātienē, gan attālināti.

Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no aicinājuma saņemšanas dienas iesniegt sagatavotu prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” svarīgākajām prioritātēm un priekšlikumiem to īstenošanai (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2023.gada 8.decembrim (ieskaitot) nosūtīt pieteikuma dokumentus elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@valmierasnovads.lv vienā sūtījumā ar norādi “Konkursam uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBA” valdes locekļa amatu”.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

-pašvērtējumu par valodas zināšanām,

- pēdējo 10 gadu laikā vadīto kolektīvu darbinieku skaitu,

- būtiskāko informāciju par uzņēmuma darbības jomu,

- Pretendenta atbildību, pienākumus un nozīmīgākos sasniegumus amatā,

- kontaktinformāciju atsauksmju ievākšanai par Pretendenta darbu attiecīgajā uzņēmumā (vārds, uzvārds, amats,  telefona Nr.);

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Ar atklātā konkursa nolikumu un pielikumiem var iepazīties Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: www.valmierasnovads.lv sadaļā Pašvaldība/Darba piedāvājumi.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Valmieras novada pašvaldība.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: pasts@valmierasnovads.lv (ja vēlaties, lai Valmieras novada pašvaldība pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

Pielikumā:

Ar 2023.gada 1.oktobri jauns siltumapgādes tarifs Valmieras novada Burtnieku pagasta apdzīvotā vietā "Penči" u n Burtnieku ciemā

Ar 2023.gada 1.oktobri apstiprināts jauns centralizētās siltumapgādes tarifs - 100.49 EUR/MWh bez PVN.

Siltumapgādes tarifs apstiprināts ar 2023.gada 31.augusta Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu Nr.397 (protokols Nr.12,14.§) "Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Valmieras novada Burtnieku pagasta apdzīvotā vietā "Penči" un Burtnieku ciemā"

Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā cenu izmaiņām.

Ar lēmumu iespējams iepazīties šeit.

Valmieras novada Kocēnu apvienības un Burtnieku apvienības ciematos tiks veikta  centralizētās ūdensapgādes rezervuāru un maģistrālo ūdensvadu tīklu dezinfekcija 

SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" informē, ka laika posmā no 2023.gada 18.septembra līdz 20.septembrim tiks veikta ūdens rezervuāru un maģistrālo ūdensvada tīklu dezinfekcija. Plānoto darbu veikšanas grafiks:                                                                                                                       » Bērzaine 19.09.2023. no plkst.10:00-17:00                                                            » Burtnieki 20.09.2023. no plkst.09:00-13:00                                                            » Dikļi 18.09.2023. no plkst.09:30-17:00                                                            » Ēvele 20.09.2023. no plkst.12:00-15:00                                                            » Ēveles skola 20.09.2023. no plkst.12:00-15:00                                                                                                                        » Jeri 19.09.2023. no plkst.14:00-17:00                                                            » Kocēni 19.09.2023. no plkst.10:00-17:00                                                            » Lizdēni 20.09.2023. no plkst.11:00-13:00                                                            » Matīši 19.09.2023. no plkst.14:00-18:00                                                            » Penči 20.09.2023. no plkst.10:30-12:30                                                            » Rencēni 20.09.2023. no plkst.12:00-15:00                                                            » Rubene 19.09.2023. no plkst.08:00-17:00                                                            » Rūpnieki 19.09.2023. no plkst.15:00-18:30                                                            » Vaidava 18.09.2023. no plkst.10:00-17:00                                                            » Vecate 20.09.2023. no plkst.08:30-10:30                                                            » Zilaiskalns 19.09.2023. no plkst.11:00-15:00
Norādītajā laikā iespējamas ūdens padeves pārtraukumi, spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās.Sagatavojiet ūdens rezerves! Ūdens sistēmas dezinfekcijā izmantosim ūdeņraža pārskābi jeb peroksīdu, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt.Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Ar 2023.gada 1.oktobri jauni siltumapgādes tarifi Valmieras novada Bērzaines, Kocēnu, Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciematā

Ar 2023.gada 1.oktobri apstiprināts jauns centralizētās siltumapgādes tarifs Valmieras novada:

Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā cenu izmaiņām.

Ar lēmumu iespējams iepazīties Latvijas vēstnesī:

https://www.vestnesis.lv/op/2023/153.DA7 

Pieejams Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Saskaņā ar 2023. gada 29. jūnijā Valmieras novada pašvaldības domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.100 “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”,  Valmieras novada iedzīvotājiem pieejams līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Pašvaldības plānotais budžets līdzfinansējumam 2023. gadā ir 50 000,00 EUR. Pieaugot līdzfinansējuma saņemšanas pieteikumu skaitam, pašvaldības dome lems par budžeta izdevumu daļas palielināšanu līdzfinansējuma vajadzībām.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja:

Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksās netiek atbalstītas šādas izmaksas:

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs pašvaldībā iesniedz pieteikumu, būvniecības ieceres dokumentāciju un būvniecības ieceres īstenošanas kontroltāmi, kas pamato līdzfinansējuma pieteikuma apmēru, un Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju, ja Iesniedzējam ir daudzbērnu ģimenes statuss.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts nekustamā īpašuma īpašniekam fiziskai personai pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai.

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus jāiesniedz Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, sūtot pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi vai nosūtot elektroniski parakstītus uz pašvaldības domes e-pastu pasts@valmierasnovads.lv. 


                                                              Saistošie noteikumi                                                                           Pieteikuma veidlapa

Uzņēmums iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu Valmieras novada Burtnieku un Kocēnu apvienībā

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr.44103096618, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, 2023.gada 26.aprīlī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra lēmuma Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.  

Piedāvātie tarifi laika posmam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.augustam varētu stāties spēkā no 2023.gada 1.septembra. Piedāvātie tarifi no 2025.gada 1.septembra varētu stāties spēkā 2025.gada 1.septembrī.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar   ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām un ūdenssaimniecības pakalpojumu darbības zonas paplašināšanos.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības  tarifa projektu lietotājs var SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, katru darba dienu no plkst.9:00 – 12:00 un no plkst.13:00 – 16:00, iepriekš sazinoties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu, t:20217455, e-pasts:birojs@siakks.lv. 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, e-pasts:birojs@siakks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Ar 2023.gada 1.maiju jauni ūdenssaimniecības tarifi Kocēnu apvienības teritorijā

Ar 2023.gada 1.maiju apstiprināts jauns ūdenssaimniecības tarifs:

Tarifu izmaiņas saistītas ar komersanta elektroenerģijas iepirkuma cenas izmaiņām, pārējās izmaksas tarifos netiek mainītas. 

Saskaņā ar apstiprinātajiem SPRK tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumiem, ūdenssaimniecības komersantiem ir tiesības pašiem noteikt tarifus un iesniegt tos vērtēšanai SPRK, ja mainījusies iepirktās elektroenerģijas cena. Šis regulējums attiecas gan uz situāciju, kad elektroenerģijas cena pieaug, gan, tad, kad tā samazinās. 

Valmieras novada Kocēnu apvienības un Burtnieku apvienības ciematos tiks veikta  centralizētās ūdensapgādes rezervuāru un maģistrālo ūdensvadu tīklu dezinfekcija 

SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" informē, ka laika posmā no 2023.gada 14.marta līdz 16.martam tiks veikta ūdens rezervuāru un maģistrālo ūdensvada tīklu dezinfekcija. Plānoto darbu veikšanas grafiks:                                                                                                                       » Bērzaine 16.03.2023. no plkst.09:00-17:00                                                            » Burtnieki 16.03.2023. no plkst.10:00-16:00                                                            » Dikļi 14.03.2023. no plkst.09:00-17:00                                                            » Ēvele 15.03.2023. no plkst.13:00-17:00                                                            » Jeri 15.03.2023. no plkst.16:00-20:00                                                            » Kocēni 15.03.2023. no plkst.10:00-17:00                                                            » Lizdēni 15.03.2023. no plkst.12:00-17:00                                                            » Matīši 16.03.2023. no plkst.08:00-15:00                                                            » Penči 15.03.2023. no plkst.11:30-16:00                                                            » Rencēni 15.03.2023. no plkst.13:00-16:00                                                            » Rencēni 16.03.2023. no plkst.13:00-17:00                                                            » Rubene 15.03.2022. no plkst.08:00-17:00                                                            » Rūpnieki 15.03.2023. no plkst.16:00-20:30                                                            » Vaidava 14.03.2023. no plkst.10:00-17:00                                                            » Vecate 15.03.2023. no plkst.10:30-13:30                                                            » Zilaiskalns 16.03.2023. no plkst.10:30-13:00
Norādītajā laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās.Sagatavojiet ūdens rezerves! Ūdens sistēmas dezinfekcijā izmantosim ūdeņraža pārskābi jeb peroksīdu, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt.Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Ar 2023.gada 1.aprīli jauni ūdenssaimniecības tarifi Kocēnu apvienības teritorijā

Ar 2023.gada 1.aprīli apstiprināts jauns ūdenssaimniecības tarifs:

Ar 2023.gada 1.maiju apstiprināts jauns ūdenssaimniecības tarifs:

Tarifu izmaiņas saistītas ar komersanta elektroenerģijas iepirkuma cenas izmaiņām, pārējās izmaksas tarifos netiek mainītas. 

Saskaņā ar apstiprinātajiem SPRK tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumiem, ūdenssaimniecības komersantiem ir tiesības pašiem noteikt tarifus un iesniegt tos vērtēšanai SPRK, ja mainījusies iepirktās elektroenerģijas cena. Šis regulējums attiecas gan uz situāciju, kad elektroenerģijas cena pieaug, gan, tad, kad tā samazinās. 

Uzņēmums iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā pašnoteikto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Valmieras novada Kocēnu apvienībā

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 2023.gada 16.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza pašnoteikto ūdenssaimniecības (ūdensapgādes un kanalizācijas) pakalpojuma tarifu projektus, kas ir aprēķināts saskaņā ar   2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.7 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" apstiprinātos tarifus, kas 2021.gada 1.februārī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” (2021.;Nr.2021/21.15).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu pieaugumu, ņemot vērā noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi no 2023.gada 1.janvāra. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem lietotājs var Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 iepriekš sazinoties ar SIA "Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu pa tālruni 20217455 vai e-pastu:birojs@siakks.lv. 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, birojs@siakks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".  

Ar 2023.gada 1.martu jauns siltumapgādes tarifs Kocēnu apvienības Bērzaines ciematā

Ar 2023.gada 1.martu apstiprināts jauns centralizētās siltumapgādes tarifs Valmieras novada Kocēnu apvienības Bērzaines ciematā  - 121.54 EUR/MWh bez PVN. Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā cenu izmaiņām.

Ar lēmumu iespējams iepazīties Latvijas vēstnesī:

https://www.vestnesis.lv/op/2022/234.DA8 

Ar 2022.gada 1.oktobri SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" nodrošina ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu Burtnieku apvienībā

Atbilstoši Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 15.septembra lēmumam Nr.569 (ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 10§) "Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" un  noslēgto deleģēšanas līgumu SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" ar 2022.gada 1.oktobri uzsāk nodrošināt:Ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Burtnieku apvienības apdzīvotās vietās:Burtnieku pagasts:
 • Burtnieku ciems;
 • apdzīvota vieta “Penči”.
Ēveles pagasts, Ēveles ciems;Matīšu pagasts, Matīšu ciemsRencēnu pagasts:
 • Rencēnu ciems;
 • Lizdēnu ciems.

Valmieras pagasts:
 • apdzīvota vieta “Jeri”;
 •  apdzīvota vieta “Rūpnieki”;
 • apdzīvota vieta Valmiermuiža.

Vecates pagasts, Vecates ciems  Siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Burtnieku apvienības apdzīvotās vietās:Burtnieku pagasts:
 • Burtnieku ciems;
 • apdzīvota vieta “Penči”.

Ar 2022.gada 1.oktobri jauni siltumapgādes tarifi Kocēnu apvienības ciematos

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2022.gada 15.septembra sēdes lēmumu Nr.157 (lēmums skatāms šeit) apstiprināja jaunu centralizētās siltumapgādes tarifus Valmieras novada Kocēnu apvienības KOCĒNU ciematos, kas stājas spēkā ar 2022.gada 1.oktobri:

Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā cenu izmaiņām.

INFORMĒJAM, ka no 2022.gada 5.septembra iespēja apmaksāt SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" izrakstītos rēķinus VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļās, kā arī pie pastnieka, kurš ieradīsies jūsu norādītajā adresē.

Uzņēmums iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifus Valmieras novada Kocēnu apvienībā

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 2021.gada 26.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7, noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 26.novembra lēmuma Nr.155 (protokols Nr.51, 3.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” 7.punktu. 

Noteiktie (piedāvātie) tarifi par 1 MWh (bez PVN):

Noteiktā (piedāvātā) tarifa stāšanās spēkā datums 2022.gada 1.oktobris.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar koksnes škeldas un koskaidu granulu cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem un noteikto (piedāvāto) tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas gala tarifiem lietotājs var SIA "Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novadā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA "Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu pa tālruni 20217455 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasta, Valmieras novadā, LV-4220, e-pasts:birojs@siakks.lv kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis". Saite uz publikāciju.

Kocēnu ciemā tiks veikta siltumenerģijas ražošanas iekārtu un ar to saistīto sistēmu profilaktiskā apkope 

SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" informē, ka 2022.gada 13.jūlijā no plkst.08:00-20:00 Kocēnu ciemā NETIKS NODROŠINĀTA siltumenerģijas piegāde. Siltumenerģijas apgādes traucējumi saistīti ar Kocēnu ciema centralizētās siltumapgādes ražošanas iekārtu profilaktisko apkopi.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

INFORMĒJAM, KA no 2022.gada 12.maija papildinās iespēja apmaksāt SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" izrakstītos rēķinus. 

Rēķinu apmaksu par SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" sniegtajiem pakalpojumiem iespējams veikt:

Ar 2022.gada 1.maiju jauns siltumapgādes tarifs Kocēnu apvienības KOCĒNU ciemā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2022.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu Nr.56 (lēmums skatāms šeit) apstiprināja jaunu centralizētās siltumapgādes tarifu Valmieras novada Kocēnu apvienības KOCĒNU ciematā, kas stājas spēkā ar 2022.gada 1.maiju - 62,09 EUR/MWh bez PVN.

Tarifa izmaiņas saistītas ar kokskaidu granulu cenu izmaiņām.

Uzņēmums iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Valmieras novada Kocēnu ciemā

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 2022.gada 25.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7, noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 26.novembra lēmuma Nr.155 (protokols Nr.51, 3.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” 7.punktu. 

Noteiktais (piedāvātais) tarifs par 1 MWh (bez PVN):

Noteiktā (piedāvātā) tarifa stāšanās spēkā datums 2022.gada 1.maijs.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kokskaidu granulu cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem un noteikto (piedāvāto) tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas gala tarifiem lietotājs var SIA "Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novadā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA "Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māri Heinolu pa tālruni 20217455 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasta, Valmieras novadā, LV-4220, e-pasts:kks@kocenunovads.lv kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis". Saite uz publikāciju.

24.02.2022.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru Kokskaidu granulu piegāde Kocēnu ciema katlu mājai". Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-2/2022.
Iepirkuma priekšmets - Kokskaidu granulu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" katlu mājai Kocēnu ciemā
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi iesniedzami:
 • parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, E-pasta sūtījumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā līdz 2022.gada 17.martam, plkst. 09:00, uz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” e-pastā:maris.heinols@kocenunovads.lv;
         vai
 • nosūtot pa pastu, Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2022.gada 17.martam plkst. 09:00 SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Valmieras novada Kocēnu apvienības ciematos tiks veikta  centralizētās ūdensapgādes rezervuāru dezinfekcija un maģistrālo ūdensvadu tīklu dezinfekcija un skalošana 

SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" informē, ka laika posmā no 2022.gada 14.marta līdz 16.martam tiks veikta ūdens rezervuāru dezinfekcija un maģistrālo ūdensvada tīklu dezinfekcija un skalošana. Plānoto darbu veikšanas grafiks:                                                                                                                       » Bērzaine 16.03.2022. no plkst.09:00-17:00                                                            » Dikļi 14.03.2022. no plkst.09:00-17:00                                                            » Kocēni 15.03.2022. no plkst.10:00-17:00                                                            » Rubene 15.03.2022. no plkst.10:00-17:00                                                            » Vaidava 14.03.2022. no plkst.10:00-17:00                                                            » Zilaiskalns 16.03.2022. no plkst.10:00-17:00
Norādītajā laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās.Sagatavojiet ūdens rezerves! Ūdens sistēmas dezinfekcijā izmantosim ūdeņraža pārskābi jeb peroksīdu, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt.Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.Aicinām šajā laikā veikt Jūsu ēkas ūdensvadu pievadu un iekšējo tīklu skalošanu. 

Ar 2022.gada 1.martu jauns siltumapgādes tarifs Kocēnu apvienības BĒRZAINES ciemā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2022.gada 10.februāra sēdes lēmumu Nr.28 (lēmums skatāms šeit) apstiprināja jaunu centralizētās siltumapgādes tarifu Valmieras novada Kocēnu apvienības BĒRZAINES ciematā, kas stājas spēkā ar 2022.gada 1.martu - 79,29 EUR/MWh bez PVN.

Tarifa izmaiņas saistītas ar kokskaidu granulu cenu izmaiņām.

Uzņēmums iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu Valmieras novada Bērzaines ciemā

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 2022.gada 25.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7, noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 26.novembra lēmuma Nr.155 (protokols Nr.51, 3.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” 7.punktu. 

Noteiktais (piedāvātais) tarifs par 1 MWh (bez PVN):

Noteiktā (piedāvātā) tarifa stāšanās spēkā datums 2022.gada 1.marts.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kokskaidu granulu cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem un noteikto (piedāvāto) tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas gala tarifiem lietotājs var SIA "Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novadā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA "Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māri Heinolu pa tālruni 20217455 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasta, Valmieras novadā, LV-4220, e-pasts:kks@kocenunovads.lv kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis". Saite uz publikāciju.

Informējam, ka ar 15.01.2022. e-pasta adrese radijumikks@kocenunovads.lv tiks slēgta. Turpmāk, ūdens skaitītāju rādījumu nodošanai, aicinām izmantot platformu Bill.me.

 

Reģistrācija, rēķinu saņemšana, rādījumu nodošana Bill.me vietnē ir bez maksas. Visi klienti, kuri jau izmanto savu e-pastu saziņai ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” saņems reģistrācijas saiti.

Ja ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam zvanīt uz SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” tālruņa nr.26662735.

17.12.2021.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Lietotas specializētas kravas automašīnas iegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-8/2021.
Iepirkuma priekšmets - Lietotas specializētas (HDMI, cisterna) kravas automašīnas iegāde uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi iesniedzami:
 • parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, E-pasta sūtījumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā līdz 2022.gada 06.janvārim, plkst. 11:00, uz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” e-pastā:maris.heinols@kocenunovads.lv;
         vai
 • nosūtot pa pastu, Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2022.gada 06.janvāris plkst. 11:00 SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

15.11.2021.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Degvielas iegāde SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-7/2021.
Iepirkuma priekšmets - Degvielas iegāde, izmantojot Pretendenta izsniegtās norēķinu debetkartes, Pretendenta piedāvātajās degvielas uzpildes stacijās (turpmāk – DUS) atbilstoši iepirkuma specifikācijai
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi iesniedzami:
 • parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, E-pasta sūtījumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā līdz 2021.gada 02.decembrim, plkst. 10:00, uz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” e-pastā:maris.heinols@kocenunovads.lv;
         vai
 • nosūtot pa pastu, Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2021.gada 02.decembrim plkst. 10:00 SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

27.09.2021.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru Lietotas specializētas kravas automašīnas iegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-6/2021.
Iepirkuma priekšmets - Lietotas specializētas (HDMI, cisterna) kravas automašīnas iegāde uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi iesniedzami:
 • parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, E-pasta sūtījumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15.oktobrim, plkst. 10:00, uz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” e-pastā:maris.heinols@kocenunovads.lv;
         vai
 • nosūtot pa pastu, Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2021.gada 15.oktobrim plkst. 10:00 SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Ar 2021.gada 1.novembri jauni siltumapgādes tarifi Kocēnu apvienības ciematos

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2021.gada 13.novembra sēdes lēmumu Nr.96 (lēmums skatāms šeit) apstiprināja jaunus centralizētās siltumapgādes tarifus Valmieras novada Kocēnu apvienības ciematos, kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.novembri:

Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā cenu izmaiņām.

22.09.2021.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Maģistrālā ūdensvada posma izbūve Gravas ielā, Kocēnos". Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-5/2021.
Iepirkuma priekšmets - Maģistrālā ūdensvada posma izbūve Gravas ielā Kocēnos, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, saskaņā ar būvprojektu “Ūdensvada posma izbūve Gravas ielā, Kocēnos, Kocēnu novadā 1.kārta”
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi iesniedzami:
 • parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, E-pasta sūtījumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā līdz 2021.gada 08.oktobrim, plkst. 10:00, uz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” e-pastā:maris.heinols@kocenunovads.lv;
         vai
 • nosūtot pa pastu, Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2021.gada 08.oktobrim plkst. 10:00 SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Uzņēmums iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifus Valmieras novada Kocēnu apvienībā

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 2021.gada 26.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7, noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 26.novembra lēmuma Nr.155 (protokols Nr.51, 3.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” 7.punktu. 

Noteiktie (piedāvātie) tarifi par 1 MWh (bez PVN):

Noteiktā (piedāvātā) tarifa stāšanās spēkā datums 2021.gada 1.novembris.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar škeldas un koskaidru granulu cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem un noteikto (piedāvāto) tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas gala tarifiem lietotājs var SIA "Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novadā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA "Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māri Heinolu pa tālruni 20217455 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasta, Valmieras novadā, LV-4220, e-pasts:kks@kocenunovads.lv kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis". Saite uz publikāciju.

Valmieras novada Kocēnu apvienības ciematos tiks veikta  centralizētās ūdensapgādes rezervuāru dezinfekcija un maģistrālo ūdensvadu tīklu dezinfekcija un skalošana 

SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" informē, ka laika posmā no 2021.gada 06.septembra līdz 08.septembrim tiks veikta ūdens rezervuāru dezinfekcija un maģistrālo ūdensvada tīklu dezinfekcija un skalošana. Plānoto darbu veikšanas grafiks:                                                                                                                       » Bērzaine 08.09.2021. no plkst.10:00-18:00                                                            » Dikļi 06.09.2021. no plkst.10:00-18:00                                                            » Kocēni 07.09.2021. no plkst.10:00-19:00*                                                            » Rubene 07.09.2021. no plkst.10:00-18:00*                                                            » Vaidava 06.09.2021. no plkst.10:00-17:00                                                            » Zilaiskalns 08.09.2021. no plkst.13:00-20:00
Norādītajā laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās. Rubenes un Kocēnu ciemos iespējams ūdens padeves pārrāvums līdz 1h.Sagatavojiet ūdens rezerves! Ūdens sistēmas dezinfekcijā izmantosim ūdeņraža pārskābi jeb peroksīdu, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt.Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.Aicinām šajā laikā veikt Jūsu ēkas ūdensvadu pievadu un iekšējo tīklu skalošanu. 

14.06.2021.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Kurināmā piegāde SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" katlu mājām 2021./2022.apkures sezonā". Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-4/2021.
Iepirkuma priekšmets - Kurinamā piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" katlu mājām 2021./2022.gada apkures sezonā
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi iesniedzami:
 • parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, E=pasta sūtījumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā līdz 2021.gada 16.jūlijam, plkst. 14:00, uz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” e-pastā:maris.heinols@kocenunovads.lv;
         vai
 • nosūtot pa pastu, Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2021.gada 16.jūlijam plkst. 14:00 SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.


Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

TV sižets par SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" siltumenerģijas ražošanu un apgādi Kocēnu novadā, skatāms šeit.

31.03.2021.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Piebraucamā ceļa izveide Zilākalna katlu mājai". Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-3/2021.
Iepirkuma priekšmets - Piebraucamā ceļa izveide Zilākalna ciema katlu mājai Imanta ielā 14B, Zilaisklans, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, saskaņā ar būvprojektu objektam „Piebraucamais ceļš katlumājai”. 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi iesniedzami:
 • parakstīti ar drošu elektronisko parakstu jānosūta ne vēlāk kā līdz 2021.gada 22.aprīlim, plkst. 10:00, uz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” e-pastu:maris.heinols@kocenunovads.lv;
         vai
 • nosūtot pa pastu, Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2021.gada 22.aprīlim plkst. 10:00 SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.


Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

02.03.2021.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Maģistrālā ūdensvada izbūve Vaidavā, “Apvedceļš”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-2/2021.
Iepirkuma priekšmets - Maģistrālā ūdensvada posma izbūve ielas “Apvedceļš” posmā Vaidavā, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, saskaņā ar būvprojektu “Ūdensvada izbūve objektā “Apvedceļš”, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.” 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi iesniedzami:
 • parakstīti ar drošu elektronisko parakstu jānosūta ne vēlāk kā līdz 2021.gada 24.martam, plkst. 10:00, uz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” e-pastu:maris.heinolss@kocenunovads.lv;
         vai
 • nosūtot pa pastu, Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2021.gada 24.marta plkst. 10:00 SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.


Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Ar 2021.gada 1.aprīli jauni ūdenssaimniecības tarifi Kocēnu novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2021.gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.7 (lēmums skatāms šeit) apstiprināja jaunus centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifus Kocēnu novada Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciemos, kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.aprīli:

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lēmumā noteiktajam, regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Ar 2021.gada 1.janvāri jauni siltumapgādes tarifi Kocēnu novada ciematos

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2020. gada 26. novembra sēdes lēmumu Nr.155 (lēmums skatāms šeit) apstiprināja jaunus centralizētās siltumapgādes tarifus Kocēnu novada ciematos, kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri:

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lēmumā noteiktajam, regulators ir izvērtējis tarifu projektus un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekti ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

INFORMĒJAM, KA NO 2020.GADA 09.NOVEMBRA uzņēmums:

UZŅĒMUMS NEPIEŅEM UN NEAPSTRĀDĀ RĀDĪJUMUS PAPĪRA FORMĀTĀ.

Informāciju ar ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem iespējams noziņot izvēloties kādu no šiem Jums ērtāk izmantojamiem veidiem:

Saziņa ar klientiem tiek nodrošināta darba dienās noteiktajā darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 telefoniski (mob.tālr.: 26662735), kā arī elektroniski (e-pasts: kks@kocenunovads).

SPRK sagatavotā infografika par iesniegto ūdenssaimniecības tarifa projektu - šeit.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" informē, ka 2020.gada 13.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Piedāvātais tarifs (bez PVN):

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020.gada decembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” izstrādājusi jauno tarifa projektu ar mērķi nodrošināt ekonomiski pamatotu, pašreizējām uzņēmuma izmaksām atbilstošu ūdenssaimniecības tarifu Kocēnu novadā. Šobrīd, lai nodrošinātu ūdens piegādi lietotājiem un notekūdeņu savākšanu, to novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām, uzņēmuma pamatkapitālā ieguldītas inženierkomunikācijas un būves, kas līdz iepriekš apstiprinātam tarifam bija nodotas bezatlīdzības lietošanā no Kocēnu novada domes. Līdz ar to izstrādātajā tarifa projektā iekļautas uzņēmuma īpašumā esošo uz regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu attiecināmo inženierkomunikāciju un būvju nolietojuma izmaksas.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, katru darba dienu no plkst.9:00 – 12:00 un no plkst.12:30 – 16:00, iepriekš sazinoties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu, t:20217455, e-pasts:kks@kocenunovads.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, e-pasts:kks@kocenunovads.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv.

Kocēnu ciemā plānoti siltumenerģijas apgādes traucējumi.

Informējam, ka laika posmā no 2020.gada 28.jūlija plkst.8:00 - līdz 2020.gada 29.jūlija plkst.18:00 netiks nodrošināta siltumapgāde. Šajā laika posmā nebūs pieejams karstais ūdens. Siltumapgādes pārtraukums saistīts ar apkures kaltu un ar to saistīto iekārtu profilaktisko apkopi.  

Kocēnu novada Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā jaunās katlu mājas nodotas ekspluatācijā (29.04.2020.)

Kocēnu novadā 2020. gada 27. aprīlī nodotas ekspluatācijā trīs jaunizbūvētās katlu mājas. Jaunajās katlu mājās Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciemos siltumenerģijas ražošana un piegāde turpmāk tiks nodrošināta automātiskā režīmā, izmantojot biomasu (koksnes šķeldu). 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansēto projektu mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, lai šo mērķi sasniegtu izbūvētas jaunas katlu mājas un līdzšinējaš apkures katlu iekārtas nomainītas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti.

Rubenes apkures katla nominālā jauda ir 0,7 MW, Vaidavas apkures katla nominālā jauda - 1,2 MW, Zilākalna apkures katla nominālā jauda - 1,5 MW, visu iepriekšminēto apkures katlu lietderības koeficients ir ne mazāks kā 87%. 

Projekta ietvaros Rubenē plānots samazināt aprēķināto siltumnīcefekta gāzu emisiju līdz 3,82 CO2 ekvivalenta tonnām gadā, Vaidavā - līdz 3,19 CO2 ekvivalenta tonnām gadā, savukārt Zilākalnā – līdz 4,93 CO2 ekvivalenta tonnām gadā. 

Pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) finansējumu, projektu faktiskās izmaksas:

Projekti tiek īstenoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kocēnu novada Rubenē un Zilākalnā uzbūvētas jaunas katlu mājas (09.03.2020.)

Kocēnu novada Rubenes un Zilākalna ciematos noslēgušies jaunu katlu māju būvniecības darbi. Siltumenerģijas ražošana un piegāde testēšanas režīmā tiek nodrošināta automātiskā režīmā, izmantojot biomasu (koksnes šķeldu).

Lai paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti:

Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru:

Projekti tiek īstenoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

26.02.2020.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Kurināmā piegāde SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" katlu mājām 2020./2021.gada apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-2/2020.
Iepirkuma priekšmets - Kurināmā piegāde, saskaņā ar tehnikso specifikāciju SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" katlu mājām 2020./2021.gada apkures sezonā.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.martam, plkst. 14:00, SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, personīgi (darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16:00) vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Uzņēmums iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifus Kocēnu novadā

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 2020.gada 03.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”. 

Piedāvātie tarifi par 1 MWh (bez PVN):

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020.gada 1.maiju. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar jaunu katlu māju būvniecību, siltumapgādes ražošanas procesu maiņu un ar pakalpojumu nodrošināšanu saistīto izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifa projektu lietotājs var SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, katru darba dienu no plkst. 9:00 – 12:00 un no plkst.13:00 – 16:00, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu t:20217455.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasta, Kocēnu novadā, LV-4220, e-pasts:kks@kocenunovads.lv kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277.

Šobrīd SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” piemēro siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kas apstiprināti ar Kocēnu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.219 (protokols Nr.11,1.§) “Par centralizētās siltumenerģijas apgādes tarifu apstiprināšanu Kocēnu novada teritorijā”.

Kocēnu novada Vaidavā uzbūvēta jauna katlu māja (20.01.2020.)

Kocēnu novada Vaidavas ciemā noslēgušies jaunās katlu mājas būvniecības darbi. Siltumenerģijas ražošana un piegāde testēšanas režīmā tiek nodrošināta automātiskā režīmā, izmantojot biomasu (koksnes šķeldu). 

Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Vaidavas katlu mājā, kā rezultātā izbūvēta jauna katlu māja un nomainītas apkures katlu iekārtas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti. Jaunizbūvētās katlu mājas katls spēj sadedzināt dažādas kvalitātes biomasu. Galvenais kurināmais ir šķelda. Katla nominālā jauda ir 1,2 MW, ar lietderības koeficientu ne mazāk kā 87%. Projekta ietvaros plānots samazināt aprēķināto siltumnīcefekta gāzu 3.19 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. 

Pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru Nr. 4.3.1.0/17/A/064 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Vaidavā”, projekta kopējās izmaksas ir 973 725,62 eiro, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 692 283,36 eiro, tajā skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 276 913,34 eiro apmērā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Ar 2020.gada 1.janvāri mainās maksa par rēķina nogādāšanu klientam ar pasta starpniecību

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2019.gada 28. novembra lēmumu Nr. 173 “Valsts A/S “Latvijas pasts” universālā pasta pakalpojuma tarifi”, kā rezultātā būtiski pieaug iekšzemes vienkāršo vēstuļu korespondences sūtījumu tarifs, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” maina maksu par uzņēmuma sniegtā pakalpojuma rēķina nogādāšanu klientam ar pasta starpniecību – 1,35 eiro bez PVN par vienu rēķina nosūtīšanu. 

Uzņēmums aicina iedzīvotājus izvēlēties rēķina saņemšanu e-pastā!

Sīkāka informācija par iespēju turpmāk rēķinus saņemt elektroniski pieejama, zvanot pa tālr. 26662735. 

Kocēnu novadā norisinās trīs jaunu katlu māju būvniecība (16.10.2019.)

Kā iepriekš vēstījām, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” maijā noslēdza līgumus par trīs jaunu katlumāju būvniecību Kocēnu novada Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā.30.jūlijā tika uzsākta Rubenes katlumājas būvniecība, 5. augustā - Vaidavas katlumājas būvniecība un 16.oktobrī – Zilākalna katlumājas būvniecība.SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” izsludinātās iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts līgums ar SIA “INOS”, kas Kocēnu novada Rubenes un Zilākalna ciemos veiks katlumāju būvprojektu izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus, savukārt Vaidavas ciema katlumājas būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, demontāžu un būvdarbus.Projektu īstenošanas rezultātā Kocēnu novada Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciemā tiks nodrošināta efektīvāka siltumenerģijas ražošana centralizētās siltumenerģijas lietotājiem – katlumāju darbība tiks pilnībā automatizēta, bez operatora pastāvīgas klātbūtnes, esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem tiks nodrošināta nepārtraukta un stabila siltumenerģijas piegāde, kā arī Rubenes un Vaidavas katlumājās malkas vietā turpmāk kā kurināmais materiāls tiks izmantota koksnes šķelda.Katlumāju būvniecība Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā tiek īstenota, ieviešot trīs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētus projektus - “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Rubenē”, “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Vaidavā” un “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Zilākalnā”.Projektu izmaksas, pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru:                              - Nr.4.3.1.0/17/A/062 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Rubenē” - projekta attiecināmās izmaksas ir 606 049,59 eiro,                                        tajā skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 242 419,84 eiro;                             - Nr.4.3.1.0/17/A/063 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Zilākalnā” - projekta attiecināmās izmaksas ir 732 058,78 eiro,                                       tajā skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 292 823,51 eiro;                             - Nr.4.3.1.0/17/A/064 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Vaidavā” projekta attiecināmās izmaksas ir 692 283,36 eiro, tajā                                  skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 276 913,34 eiro.Projekti tiek īstenoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

23.07.2019.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Malkas piegāde SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" katlu mājai 2019./2020.gada apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-2/2019.
Iepirkuma priekšmets - Malkas piegāde, saskaņā ar tehnikso specifikāciju SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" katlu mājai 2019./2020.gada apkures sezonā.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2019.gada 14.augustam, plkst. 09:00, SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, personīgi (darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16:00) vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

27.06.2019.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Kurināmā piegāde SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" katlu mājām 2019./2020.gada apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-1/2019.
Iepirkuma priekšmets - Kurināmā piegāde, saskaņā ar tehnikso specifikāciju SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" katlu mājām 2019./2020.gada apkures sezonā.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2019.gada 22.jūlijam, plkst. 13:00, SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, personīgi (darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16:00) vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Noslēgti līgumi par trīs jaunu katlu māju būvniecību Kocēnu novadā (07.05.2019.)


SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” 2019.gada 3.maijā noslēdza būvniecības līgumus ar SIA "INOS" par:- būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, demontāžas un būvdarbu veikšanu Ezera ielā 4, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu novads par kopējo summu EUR 804 731.92  bez PVN;- būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Krasta iela 1, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu novads par kopējo summu EUR 581 434.37  bez PVN;- būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Imanta iela 14B, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu novads par kopējo summu EUR 814 518.57 bez PVN.  
Projektu īstenošanas mērķis ir:- paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Rubenes katlu mājā, kā rezultātā tiks nomainītas esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti, izbūvējot jaunu biomasas (šķeldas) katlu māju ar kopējo uzstādīto jaudu 0,7MW;- paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Vaidavas katlu mājā, kā rezultātā tiks veikta jaunas katlu mājas būvniecība un nomainītas esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti, izbūvējot jaunu biomasas (šķeldas) katlu māju ar kopēju uzstādīto jaudu 1,2MW;- paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Zilākalna katlu mājā, kā rezultātā tiks nomainītas esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti, izbūvējot jaunu biomasas (šķeldas) katlu māju ar uzstādīto jaudu 1,5MW. 
Plānotais projektu īstenošanas termiņi: - Vaidavas ciema katlu māja 2019.gada 28.decembris. Saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu,  sākoties 2019./2020.gada apkures sezonai, tiks nodrošināta siltumenerģijas ražošana un piegāde Vaidavas ciemā. - Rubenes un Zilākalna ciema katlu mājas 2020.gada 24.janvāris. 2019./2020.gada apkures sezonas sākumā siltumenerģijas ražošana un piegāde tiks nodrošināta no esošajām katlu mājām.
Projekti tiek realizēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros:- Nr.4.3.1.0/17/A/062 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Rubenē”;- Nr.4.3.1.0/17/A/063 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Zilākalnā”;- Nr.4.3.1.0/17/A/064 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Vaidavā”. 
Atbilstoši noslēgtajiem finansēšanas līgumiem ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru, SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" par projektu īstenošanu piešķirts Eiropas Savienības Kohēzijas fondu finansējums 40% apmērā no attiecināmām izmaksām, tas ir:- Vaidavas ciema katlu mājas projekta realizācijai - EUR 276 913,34;- Rubenes ciema katlu mājas projekta realizācijai - EUR 242 419,84;- Zilākalna ciema katlu mājas projekta realizācijai - EUR 292 823,51.

30.04.2019.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220. Iepirkuma procedūra KKS/ERAF-2/2019 „3 katlu māju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Kocēnu novadā”.
Pamatojoties uz 2019.gada 5.aprīļa lēmumu, tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA “INOS” reģistrācijas Nr.40003570038 par piedāvāto līgumcenu EUR 2 200 684.86 (bez PVN).
Iepirkuma priekšmets - Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avotu efektivitātes paaugstināšana Kocēnu novadā: būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi saskaņā ar visu iepirkuma procedūras dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, Tehnisko specifikāciju, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā. Iepirkuma priekšmets paredz vienlaicīgi veikt 3 (trīs) katlu māju izbūves būvprojektu izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību sekojošās vietās:-      Ezera iela 4, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads (1.2 MW);-      Krasta iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads (0.7 MW);-      “Katlumāja”, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads (1.5 MW)Izbūves laikā nepieciešams pieslēgt katlus pie esošās sistēmas, nomainot ciemata sistēmas puses sūkņus (aprīkoti ar attālināto uzraudzību un regulēšanu), Vaidavas ciema esošās katlu mājas demontāža, izbūvēt jaunas katlu mājas ēkas, jaunu kurināmā novietni pie katras katlumājas, kā arī izbūvēt ceļu, laukumu un labiekārtot teritoriju pie katras katlumājas. Projekti tiek realizēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”:-        Nr. 4.3.1.0/17/A/062 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Rubenē”,-        Nr. 4.3.1.0/17/A/063 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Zilākalnā”,-        Nr. 4.3.1.0/17/A/064 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Vaidavā”ietvaros.

Kocēnu novadā stājas spēkā aktualizēti saistošie noteikumi "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kocēnu novadā"

No 2019.gada 3.aprīļa Kocēnu novadā stājas spēkā saistošie noteikumi "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kocēnu novadā"
Saistošie noteikumi nosaka:1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;4. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;5. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
Saistošie noteikumi - skatīt šeit.

SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" skaidrojums par tiešo norēķinu pakalpojumu un tā izcenojumu.

No 2015.gada 1. oktobra Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums piešķir tiesības dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un kopīpašniekiem tieši norēķināties ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam par saņemtajiem ūdensapgādes, kanalizācijas un/vai siltumapgādes pakalpojumiem, savukārt komunālo pakalpojuma sniedzējam ir tiesības noteikt tiešo rēķinu sagatavošanas izmaksas. Tajā pat laikā jāatzīmē, ka tiešo maksājumu kārtība nav obligāta, un dzīvokļu īpašnieki un kopīpašnieki par pakalpojumiem var norēķināties arī ar mājas pārvaldnieka starpniecību.
Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta noteikumiem, tiešo maksājumu sistēmas nodrošināšanas pakalpojums ietver:1. dzīvokļu īpašumos uzstādīto ūdens mērītāju (skaitītāju):    1.1.datu bāzes uzturēšana;    1.2.rādījumu apkopošana un reģistrēšana;    1.3. verifikācijas termiņu kontrole;2. rēķinu sagatavošanu un nosūtīšanu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam:    2.1. katra dzīvokļa īpašnieka maksājamās daļas par pakalpojumu aprēķināšana;    2.2.individuālo rēķinu sagatavošana, piegāde;3. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku maksājumu kontroli un ar to saistītās darbības:    3.1.maksājumu iekasēšana;    3.2.norēķinu ar debitoriem uzskaite;    3.3.izziņu sagatavošana un izsniegšana par maksājumiem (pēc pieprasījuma);    3.4.paziņojumu sagatavošana par parāda esamību un to nodošanu adresātam;   3.5.savlaicīga prasības celšanu tiesā par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
Sīkāk iespējams iepazīties ar skaidrojumu šeit.

Kocēnu novadā tiks veikta  centralizētās ūdensapgādes rezervuāru dezinfekcija un maģistrālo ūdensvadu tīklu dezinfekcija un skalošana 

SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" informē, ka laika posmā no 2019.gada 25.marta līdz 27.martam tiks veikta ūdens rezervuāru dezinfekcija un maģistrālo ūdensvada tīklu dezinfekcija un skalošana. Plānoto darbu veikšanas grafiks:                                                                                                                       » Bērzaine 27.03.2019. no plkst.10:00-13:00                                                            » Dikļi 25.03.2019. no plkst.14:00-19:00                                                            » Kocēni 26.03.2019. no plkst.10:00-16:00                                                            » Rubene 26.03.2019. no plkst.13:00-18:00                                                            » Vaidava 25.03.2019. no plkst.10:00-15:00                                                            » Zilaiskalns 27.03.2019. no plkst.13:00-18:00
Norādītajā laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās.Sagatavojiet ūdens rezerves! Ūdens sistēmas dezinfekcijā izmantosim ūdeņraža pārskābi jeb peroksīdu, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas gan labāk uzvārīt.Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.Aicinām šajā laikā veikt Jūsu ēkas ūdensvadu pievadu un iekšējo tīklu skalošanu. 

25.02.2019.

Nolikums ar precizējumiem publicēts 28.02.2019.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „3 katlu māju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Kocēnu novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-2/2019.
Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros (projekta nr. 4.3.1.0/17/A/062 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Rubenē”, 4.3.1.0/17/A/063 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Zilākalnā” 4.3.1.0/17/A/064 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Vaidavā”) 
Iepirkuma priekšmets - Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avotu efektivitātes paaugstināšana Kocēnu novadā: būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi saskaņā ar visu iepirkuma procedūras dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, Tehnisko specifikāciju, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā. Iepirkuma priekšmets paredz vienlaicīgi veikt 3 (trīs) katlu māju izbūves būvprojektu izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību sekojošās vietās:            - Ezera iela 4, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads (1.2 MW);            - Krasta iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads (0.7 MW);            - “Katlumāja”, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads (1.5 MW)Izbūves laikā nepieciešams pieslēgt katlus pie esošās sistēmas, nomainot ciemata sistēmas puses sūkņus (aprīkoti ar attālināto uzraudzību un regulēšanu), Vaidavas ciema esošās katlu mājas demontāža, izbūvēt jaunas katlu mājas ēkas, jaunu kurināmā novietni pie katras katlumājas, kā arī izbūvēt ceļu, laukumu un labiekārtot teritoriju pie katras katlumājas.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”
Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2019.gada 28.martam, plkst. 14:00, SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16:00) vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

07.02.2019.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Paziņojums lasāms šeit.

25.02.2019.


Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avotu efektivitātes paaugstināšana Kocēnu novadā: būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”.
Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.
Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros (projekta nr. 4.3.1.0/17/A/062 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Rubenē”, 4.3.1.0/17/A/063 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Zilākalnā” 4.3.1.0/17/A/064 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Vaidavā”) 
Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-1/2019.
Iepirkuma priekšmets - Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avotu efektivitātes paaugstināšana Kocēnu novadā: būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi saskaņā ar visu iepirkuma procedūras dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, Tehnisko specifikāciju, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā. Iepirkuma priekšmets paredz vienlaicīgi veikt 3 (trīs) katlu māju izbūves būvprojektu izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību sekojošās vietās:            - Ezera iela 4, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads (1.2 MW);            - Krasta iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads (0.7 MW);            - “Katlumāja”, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads (1.5 MW)Izbūves laikā nepieciešams pieslēgt katlus pie esošās sistēmas, nomainot ciemata sistēmas puses sūkņus (aprīkoti ar attālināto uzraudzību un regulēšanu), Vaidavas ciema esošās katlu mājas demontāža, izbūvēt jaunas katlu mājas ēkas, jaunu kurināmā novietni pie katras katlumājas, kā arī izbūvēt ceļu, laukumu un labiekārtot teritoriju pie katras katlumājas.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (07.02.2019.).
Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2019.gada 22.februārim, plkst. 14:00, SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16:00) vai atsūtot pa pastu.

07.12.2018.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Paziņojums lasāms šeit.

04.02.2019.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avotu efektivitātes paaugstināšana Kocēnu novadā: projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi 3 katlu māju projektēšana un būvniecība Kocēnu novadā”.
Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.
Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros (projekta nr. 4.3.1.0/17/A/062 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Rubenē”, 4.3.1.0/17/A/063 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Zilākalnā” 4.3.1.0/17/A/064 “Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Vaidavā”) 
Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-14/2018.
Iepirkuma priekšmets – Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avotu efektivitātes paaugstināšana Kocēnu novadā: projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi (turpmāk arī – Objekts) saskaņā ar visu iepirkuma procedūras dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, Tehnisko specifikāciju, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā 
Iepirkuma priekšmeta apjoms: Paredzēts veikt trīs katlumāju: - Ezera iela 4, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads (0.99 MW) - Krasta iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads (0.7 MW) - "Katlu māja”, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads (1,5 MW)Pārbūves būvprojekta izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzības pakalpojumus.Pieslēgt katlus pie esošās sistēmas, nomainot ciemata sistēmas puses sūkņus (aprīkoti ar attālināto uzraudzību un regulēšanu), izbūvēt jaunas katlu mājas ēkas, jaunu kurināmā novietni pie katras katlumājas, kā arī izbūvēt ceļu, laukumu un labiekārtot teritoriju pie katras katlumājas.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (07.12.2018.).
Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 27.decembrim, plkst. 09:00, SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16:00) vai atsūtot pa pastu, vai uz e-pastu maris.heinols@kocenunovads.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pārcelti plānoto jauno katlu māju izbūves darbi Kocēnu novadā (17.07.2018.)

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” informē, ka 2018.gada aprīlī parakstīts līgums ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru par trīs projektu īstenošanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.Projektu īstenošanas mērķis ir:·       paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Rubenes katlu mājā, kā rezultātā tiks nomainītas esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti, izbūvējot jaunu biomasas (šķeldas) katlu māju ar kopējo uzstādīto jaudu 0,7MW; ·       paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Vaidavas katlu mājā, kā rezultātā tiks veikta jaunas katlu mājas būvniecība un nomainītas esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti, izbūvējot jaunu biomasas (šķeldas) katlu māju ar kopēju uzstādīto jaudu 1,2MW;·       paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Zilākalna katlu mājā, kā rezultātā tiks nomainītas esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti, izbūvējot jaunu biomasas (šķeldas) katlu māju ar uzstādīto jaudu 1,5MW. SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” plānoja šo projektu realizāciju uzsākt 2018.gada vasarā ar mērķi, 2018./2019.gada apkures sezonas pirmajos mēnešos uzsākt siltumenerģijas ražošanu jaunizbūvētajās katlu mājās.SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” gatavojot projekta pieteikumus Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā, finansējumu 3 kaltu māju izbūves projektu realizācijai plānoja ņemt ilgtermiņa aizņēmumu (20 gadi) Valsts kasē vai komercbankās, piesaistot Kocēnu novada domes, kā SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” 100% īpašnieka galvojumu par aizņēmuma atmaksu.Veicot tirgus izpēti par komercbanku vai citu finansētāju avotu piesaisti ilgtermiņa aizņēmuma piešķiršanai secinājām, ka komercbankas SIA “Kocēnu komunālā saimniecībai” nesniedz ilgtermiņa aizņēmumu bez pašvaldības galvojuma un uzņēmumam nav iespējas saņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases.Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē finansējuma piešķiršanu iepriekš minēto projektu realizācijai ir ierobežojums pašvaldībām sniegt galvojumu šo projektu finansējumu saņemšanai no komercbankām. Savukārt cits finansējuma avots piedāvā augstas gada procentu likmes, kā arī īsāku aizņēmuma termiņu – 10 gadi, kas projektu realizācijas gadījumā būtiski sadārdzinātu siltumenerģijas tarifu, kas ir pretrunā ar veiktajiem aprēķiniem gatavojot projekta pieteikumus.Tā kā ar šādu problēmu par ilgtermiņa aizņēmumu saņemšanu pašvaldību kapitālsabiedrībām bez uzņēmuma īpašnieka (pašvaldības) galvojuma saskaras lielākā daļa pašvaldību kapitālsabiedrību lauku teritorijās, Centrālā finanšu un līguma aģentūra rosinās veikt grozījumus likumdošanā, kas saistīti ar iespēju pašvaldībām galvot un uzņēmumiem saņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē vai komercbankā.

Ņemot vērā radušos problēmu ar finansējumu projekta realizācijai, SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” nolēmusi pārcelt 3 katlu māju izbūves darbus uz 2019. gadu. 

03.07.2018.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Kurināmā piegāde SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” katlu mājām 2018./2019.apkures sezonā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-7/2018.

Iepirkuma priekšmets – Kurināmā piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, SIA “Kocēnu komunālā saimiecība” katlu mājām 2018./2019.apkures sezonā. 

Pilns paziņojuma teksts par iepirkuma procedūru skatāms šeit.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu skatāms šeit.

Paziņojums par iepirkuma KKS/ERAF-11/2018 rezultātu

26.06.2018.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220.

 Iepirkuma procedūra KKS/ERAF-11/2018 „Kocēnu ciema NAI pārbūve jaudas palielināšanai”.

Pamatojoties uz 2018.gada 18.jūnija lēmumu, tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA “ASE” reģistrācijas Nr.44103021098 par piedāvāto līgumcenu I.kārtai EUR 445 388.28 (bez PVN).

Iepirkuma priekšmets - Kocēnu ciemata notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pārbūve jaudas palielināšanai, kas veicama saskaņā ar SIA „Ekostandarts tehnoloģijas” izstrādāto tehnisko projektu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana Kocēnu ciematā”.

Projekts tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā" ietvaros.

14.05.2018.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Paziņojums lasāms šeit.

03.07.2018.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, izsludina iepirkuma procedūru Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana 3 katlu māju izbūves darbos”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-12/2018.

 Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi 3 biomasas katlu māju izbūves darbos:

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Pilns paziņojuma teksts par iepirkuma procedūru skatāms šeit.

10.05.2018.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, izsludina iepirkuma procedūru Kocēnu ciema NAI pārbūve jaudas palielināšanai”Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-11/2018.

Iepirkuma priekšmets – Kocēnu ciemata notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pārbūve jaudas palielināšanai, kas veicama saskaņā ar SIA „Ekostandarts tehnoloģijas” izstrādāto tehnisko projektu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana Kocēnu ciematā”.  

Projekts tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” nosacījumiem, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” konkursa ietvaros.

Pilns paziņojuma teksts par iepirkuma procedūru skatāms šeit.

03.05.2018.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Paziņojums lasāms šeit.

23.05.2018.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Ilgtermiņa aizņēmums ES līdzfinansētu projektu realizācijai”.

 Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-6/2018.

 Iepirkuma priekšmets – Ilgtermiņa aizdevums (20 gadi):

13.04.2018.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Paziņojums lasāms šeit.

14.05.2018.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Būvuzraudzība pakalpojuma sniegšana Kocēnu ciema NAI pārbūves darbos”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Projekts tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” nosacījumiem, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” konkursa ietvaros.

 Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-10/2018.

 Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana Kocēnu ciema NAI pārbūves darbos, kas saistīti ar NAI jaudas palielināšanu. Būvniecība veicama saskaņā ar SIA „Ekostandarts tehnoloģijas” izstrādāto tehnisko projektu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana Kocēnu ciematā”.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00-13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (13.04.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 11.maijam plkst.10:40.

13.04.2018.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Paziņojums lasāms šeit.

14.05.2018.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana 3 katlu māju izbūves darbos”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

 Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-8/2018.

 Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi 3 biomasas katlu māju izbūves darbos:

Tehniskā projekta izstrāde tiks veikta pamatojoties uz SIA “INOS” izstrādātajiem būvprojektiem minimālā sastāvā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00-13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (13.04.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 11.maijam plkst.10:20.

Kocēnu novada, Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā izbūvēs jaunas katlu mājas.

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” parakstījusi līgumu ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru par 3 (trīs) projektu īstenošanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projektu īstenošanas mērķis ir:

Projektu īstenošanas periods no 02.04.2018. – 22 mēneši.

Projekti:

09.04.2018.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Paziņojums lasāms šeit.

03.07.2018.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „3 katlu māju projektēšana un būvniecība Kocēnu novadā”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-7/2018.

Iepirkuma priekšmets – 3 biomasas katlu māju būvprojektu izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, kas veicama saskaņā ar SIA „INOS” izstrādātajiem būvprojektiem minimālā sastāvā:

• Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Vaidavā;

• Siltumapgādes ražošanas avota jaunbūve Kocēnu novada Rubenē;

• Katlumājas 1,5MW būvniecība Kocēnu novada Zilākalnā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (09.04.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 11.maijam plkst. 10:00.

IEVĒRĪBAI!

Paziņojums par iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludinātajā iepirkuma procedūrā „3 katlu māju projektēšana un būvniecība Kocēnu novadā” veicis precizējumus, kā arī pagarinājis pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī precizējumiem SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (09.04.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 21.maijam plkst. 13:00.

Paziņojums par iepirkuma KKS/ERAF-2/2018 rezultātu

03.04.2018.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220.

 Iepirkuma procedūra KKS/ERAF-2/2018 “Sadzīves kanalizācijas pievads ēkai Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni”.

Pamatojoties uz 2018.gada 28.marta lēmumu, tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA “ASE” reģistrācijas Nr.44103021098 par piedāvāto līgumcenu EUR 12 286.47 (bez PVN).

Iepirkuma priekšmets - Sadzīves kanalizācijas pievada izbūve nekustamajam īpašumam Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, saskaņā ar Vilhelma Ciprusa (sertifikāta Nr.550-791) izstrādāto būvprojektu.

Paziņojums par iepirkuma KKS/ERAF-3/2018 rezultātu

03.04.2018.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220.

Iepirkuma procedūra KKS/ERAF-3/2018 “Siltumtīkla pievada izbūve ēkām Jāņa Ķenča iela 4 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni”.

Pamatojoties uz 2018.gada 28.marta lēmumu, tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA “ASE” reģistrācijas Nr.44103021098 par piedāvāto līgumcenu EUR 15 142.41 (bez PVN).

Iepirkuma priekšmets - Siltumtīklu pievada izbūve no centralizētās siltumtrases Jāņa Ķenča ielā 5A līdz ēkām Jāņa Ķenča iela 4 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, saskaņā ar SIA “Bek-Konsult” reģistrācijas Nr.40103138506 (būvkomersanta reģistrācijas Nr.3554-R) izstrādāto būvprojektu.  

28.03.2018.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Paziņojums lasāms šeit.

27.04.2018.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru Kocēnu ciema NAI pārbūve jaudas palielināšanai”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Projekts tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” nosacījumiem, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” konkursa ietvaros.

 Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-9/2018.

Iepirkuma priekšmets – Kocēnu ciemata notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pārbūve jaudas palielināšanai, kas veicama saskaņā ar SIA „Ekostandarts tehnoloģijas” izstrādāto tehnisko projektu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana Kocēnu ciematā”.  

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (28.03.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 07.maijam plkst. 15:00 .

Iedzīvotāju ievērībai par ūdens komercuzskaites mēraparātiem!

 2015. gada 18. jūnija ’’Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” nosaka to, ka  ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja atbildībā ir nodrošināt par saviem līdzekļiem komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu, kā arī, tā verifikāciju tiem mēraparātiem, kas uzstādīti uz nekustamo īpašumu ievadiem (privāto māju ievadi, daudzdzīvokļu māju ievadi u.c.).

2016.gada 22.marta Ministru kabineta ’’Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, nosaka, ka komercuzskaites mēraparāta mezgli nekustamajiem īpašumiem, kuros plānota ūdensapgādes pieslēgšana, kā arī objektos, kuros plānota ūdensapgādes rekonstrukcija, jāizbūvē uz ēkas ievada uz piederības robežas speciāli ierīkotā skatakā (ūdens mērītāja mezglā) vai ārpus piederības robežas pakalpojuma sniedzēja noteiktā vietā.

13.03.2018.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru “Uzņēmuma energoaudita veikšana”

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-5/2018.

Iepirkuma priekšmets – Uzņēmuma energoaudita veikšana atbilstoši Ministru kabineta 26.07.2016. noteikumiem Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”.

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem uzņēmuma mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (13.03.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 28.martam plkst. 14:30 

03.07.2018.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ezera ielā 5, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā energoefektivitātes paaugstināšanai”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/TI-4/2018.

Iepirkuma priekšmets – Apliecinājuma kartes izstrāde kartes (turpmāk - ēkas vienkāršotās atjaunošanas projekts) un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ezera ielā 5, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā energoefektivitātes paaugstināšanai.  

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājas lapā internetā www.kks.koceni.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 17:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (07.03.2018.).

 Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 28.martam plkst. 14:00 .

23.02.2018.

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi).

Paziņojums lasāms šeit.

28.03.2018.


SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru Kocēnu ciema NAI pārbūve jaudas palielināšanai”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Projekts tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” nosacījumiem, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” konkursa ietvaros.

 Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-1/2018.

Iepirkuma priekšmets – Kocēnu ciemata notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pārbūve jaudas palielināšanai, kas veicama saskaņā ar SIA „Ekostandarts tehnoloģijas” izstrādāto tehnisko projektu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana Kocēnu ciematā”.  

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Komunālā saimniecība” apakšsadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (23.02.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 28.martam plkst. 09:00 .

23.02.2018.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

03.04.2018.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru “Sadzīves kanalizācijas pievads ēkai Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni”

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Projekts tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” nosacījumiem, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” konkursa ietvaros.

 Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-2/2018.

Iepirkuma priekšmets – Sadzīves kanalizācijas pievada izbūve nekustamajam īpašumam Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, saskaņā ar Vilhelma Ciprusa (sertifikāta Nr.550-791) izstrādāto būvprojektu  

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Komunālā saimniecība” apakšsadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (23.02.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 28.martam plkst. 09:30 .

23.02.2018.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

03.04.2018.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru “Siltumtīkla pievada izbūve ēkām Jāņa Ķenča iela 4 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni”

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Projekts tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” nosacījumiem, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” konkursa ietvaros.

 Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-3/2018.

Iepirkuma priekšmets – Siltumtīklu pievada izbūve no centralizētās siltumtrases Jāņa Ķenča ielā 5A līdz ēkām Jāņa Ķenča iela 4 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, saskaņā ar SIA “Bek-Konsult” reģistrācijas Nr.40103138506 (būvkomersanta reģistrācijas Nr.3554-R) izstrādāto būvprojektu  

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Komunālā saimniecība” apakšsadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (23.02.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 28.martam plkst. 10:00 . 

23.02.2018.

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

28.03.2018.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru “Būvuzraudzība pakalpojuma sniegšana sadzīves kanalizācijas pievada ēkai Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni izbūvei”

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Projekts tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” nosacījumiem, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” konkursa ietvaros.

 Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-4/2018.

Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana sadzīves kanalizācijas pievada nekustamajam īpašumam Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads izbūvei.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Komunālā saimniecība” apakšsadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (23.02.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 28.martam plkst. 10:30 . 

23.02.2018.

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

28.03.2018.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru “Būvuzraudzība pakalpojuma sniegšana siltumtrases pievadu ēkām Jāņa Ķenča iela 4 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni izbūvei”

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Projekts tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” nosacījumiem, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” konkursa ietvaros.

 Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-5/2018.

Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana siltumtrases pievada nekustamajiem īpašumiem Jāņa Ķenča iela 4 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads izbūvei.  

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Komunālā saimniecība” apakšsadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (23.02.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 28.martam plkst. 11:00 .

23.02.2018.

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

28.03.2018.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru “Būvuzraudzība pakalpojuma sniegšana Kocēnu ciema NAI pārbūves darbos”

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Projekts tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” nosacījumiem, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” konkursa ietvaros.

 Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ERAF-6/2018.

Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana Kocēnu ciema NAI pārbūves darbos, kas saistīti ar NAI jaudas palielināšanu.    

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Komunālā saimniecība” apakšsadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (23.02.2018.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2018.gada 28.martam plkst. 11:30 .